Zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez naszą fundację „Aktywni, pełnosprawni, kompetentni”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy u 100 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej w tym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez min. 24 osoby w okresie do 30.06.2023.

Grupę docelową projektu stanowi 100 (50 kobiet ,50 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia pow. 18 roku życia z niepełnosprawnościami – w świetle przepisów ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 2020), – 100% to osoby z terenu woj. lubelskiego, – co najmniej 40% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkuje na terenach wiejskich.

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod wskazanym linkiem: Aktywni, pełnosprawni, kompetentni