Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin” i została ustanowiona z woli:

 1. Jadwigi Gach, zam. w Lublinie, przy ul. Paganiniego 4/112

 2. Marii Ewy Jabłońskiej-Deptuty, zam. w Lublinie przy ul. Młodzieżowej 5/77

 3. Czesława Stefana Deptuły, zam. w Lublinie przy ul. Młodzieżowej 5/77

 4. Anny Rudzkiej, zam. w Lublinie przy ul. Paganiniego 4/43

 5. Wandy Alicji Sieroń, zam. w Lublinie przy ul. Krańcowej 106/12

 6. Anny Mieczysławy Stanek, zam. w Lublinie przy ul. Poprzecznej 1

 7. Jerzego Andrzeja Bartmińskiego, zam. w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego 6/111

 8. Barbary Janiny Koj, zam. w Lublinie przy ul. Skierki 1/143

 9. Bronisławy Strojnowskiej, zam. w Lublinie przy ul. Głowackiego 13/2

 10. Marii Braun-Gałkowskiej, zam. w Lublinie przy ul. Chopina 29/11

zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Janusza Florkowskiego w Lublinie, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zm. w dniu 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97, Dz. U. nr 19, poz.82) w oparciu o inne ustawy oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja jest osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Lublin.

§ 4.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, pieczęć zawiera ponadto znak Fundacji.

§ 5.

Właściwym ministrem w zakresie nadzoru ze względu na cel Fundacji będzie z woli Fundatorów Minister Pracy i Spraw Socjalnych.

Rozdział II

Cele środki i zasady działania Fundacji.

§ 6.

Celem działalności statutowej jest służenie całemu społeczeństwu. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

 2. działalność charytatywną,

 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 5. ochronę i promocję zdrowia,

 6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

 7. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 8. upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

 12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 13. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 15. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

 16. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 17. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 18. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 19. ratownictwo i ochronę ludności,

 20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,

 21. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,

 22. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 23. promocję i organizację wolontariatu,

 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności,

 25. prowadzenie działalności w obszarze działań kulturalnych promujących Lubelszczyznę,

 26. podejmowanie współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej, a także z innymi podmiotami w celu realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7a

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Organy i Organizacja Fundacji

§ 7.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji

 2. Rada Fundacji.

 3. Komisja Rewizyjna Fundacji.

§ 8.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

§ 9.

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób. Pierwszy skład Zarządu ustalają Fundatorzy, powołując jednocześnie jego Prezesa. Kolejne (następne) składy zarządu ustala Rada Fundacji.

 2. Na wniosek Prezesa Fundacji Rada powołuje dwóch stale urzędujących członków Zarządu Fundacji.

 3. Okres kadencji Zarządu wynosi trzy lata. Ponowne powołanie jest dopuszczalne.

 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:

  1. upływem kadencji,

  2. chwilą śmierci,

  3. na skutek odwołania,

  4. złożenia rezygnacji.

 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

  1. istotnego naruszenia postanowień statutu,

  2. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.

§ 10.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli raz w miesiącu;

 2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Fundacji;

 3. Uchwały zapadają większością głosów;

 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 11.

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w myśl ustawy i postanowień statutu dla innych organów, w szczególności:

 1. uchwalanie programów, regulaminów działalności Fundacji i planów ich realizacji,

 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji,

 5. określenie zasad podziału dochodów, tworzenie funduszy i ich wykorzystanie.

§ 12.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj jego członkowie.

 2. Oświadczenia woli adresowane do Fundacji może przyjmować oddzielnie każdy z członków Zarządu.

§ 13.

 1. Rada Fundacji jest organem doradczo-opiniującym Fundacji.

 2. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów statutowych Fundacji.

 3. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz osoby przez nie wskazane. Rada Fundacji liczy od 7 do 20 członków przy uwzględnieniu przedstawicieli Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

 4. Kadencja członków Rady nie będącymi Fundatorami wynosi trzy lata.

 5. Rada Fundacji wybiera z grona swoich członków jej Przewodniczącego.

 6. Funkcje członków Rady Fundacji są wykonywane honorowo.

 7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 8. Uchwały członków Rady Fundacji mogą by podejmowane pisemnie przy użyciu technicznych środków przekazu jakimi są: poczta lub internet. Podjęcie uchwały w tej formie wymaga wcześniejszego zrelacjonowania zagadnienia w formie pisemnej przez właściwy organ fundacji.

 9. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane i powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku, W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 10. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

 11. Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden głos.

 12. W skład Rady Fundacji wchodzi sześciu przedstawicieli Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” desygnowanych przez Prezydium Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

 13. Rada Fundacji wybiera z swojego grona 3 członków Komisji Rewizyjnej Fundacji.

§ 14.

Nie może być łączona funkcja członka Zarządu i członka Rady Fundacji.

§ 15.

Nie może być łączona Funkcja członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej Fundacji.

§ 16.

Komisja Rewizyjna Fundacji wybierana jest na okres 3 letniej kadencji i jest ona właściwym organem kontrolnym.

§ 17.

Funkcje członkowskie w Komisji Rewizyjnej Fundacji sprawowane są honorowo.

§ 18.

Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.

§ 19.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 20.

Uchwały członków komisji Rewizyjnej Fundacji mogą by podejmowane pisemnie przy użyciu technicznych środków przekazu jakimi są: poczta lub internet. Podjęcie uchwały w tej formie wymaga wcześniejszego zrelacjonowania zagadnienia w formie pisemnej przez właściwy organ fundacji.

§ 21.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Fundacji należy:

 1. nadzór i kontrola nad realizacją kierunków działania fundacji,

 2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,

 3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności,

 4. opiniowanie programów działania,

 5. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

 6. zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów działania,

 7. wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium,

 9. wnioskowanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 10. wnioskowanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 22.

Komisja Rewizyjna posada możliwość przedkładania wniosków w sprawach zmiany statutu.

§ 23.

Komisja Rewizyjna Fundacji pracuje na protokołowanych posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 24.

Uchwały Komisji Rewizyjnej Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 25.

Każdy członek Komisji Rewizyjnej Fundacji posiada jeden głos.

§ 26.

Niedopuszczalne jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

§ 27.

Niedopuszczalne jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 28.

Zakazuje się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 29.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 30.

Majątek Fundacji stanowi kwota zadeklarowana przez Fundatorów w akcie fundacyjnym i wynosi 10.000.000 zł(dziesięć milionów złotych) wg stanu na dzień 4 kwietnia 1992 r., co stanowi równowartość 1.000 zł(tysiąc złotych) wg stanu na dzień 7 czerwca 2004 r., kwoty zadeklarowane przez Donatorów, środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 31.

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów pochodzących od osób prawnych i osób fizycznych,

 2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,

 3. z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

 4. pozyskanych środków publicznych, w szczególności dotacji, refundacji, dofinansowań, programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, itp.,

 5. z innych wpływów.

§ 32.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 33.

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział V

Zmiana statutu.

§ 34.

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 2. Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Fundacji

 3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji.

§ 35.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów.

 2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji prowadziłoby do jej niewypłacalności.

 3. W sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 Zarząd zobowiązany jest stwierdzić stan likwidacji.

 4. O stwierdzenie stanu likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.

 5. W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek winien zostać przeznaczony na realizację celów określonych w Fundacji.